Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de actualiteiten is met grote zorgvuldigheid samengesteld. LOUC garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. LOUC is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door LOUC worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. LOUC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij LOUC. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsberichten/ – brieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van LOUC en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LOUC.

Toegestane gebruik

U dient zich als gebruiker van de website www.louc.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van LOUC en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.